Privacyverklaring

Privacyverklaring Fleur Blom

Dit is de privacyverklaring van de eenmanszaak Fleur Blom, gevestigd te 1055 JT Amsterdam aan de Jephtastraat 89-3 hoog, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30249843, hierna ook te noemen: “Fleur Blom”. Vanzelfsprekend hecht ik veel waarde aan de bescherming van uw privacy. U deelt allerlei persoonsgegevens met mij. Als u zelf met mij contact opneemt of als ik contact met u opneem in het kader van mijn dienstverlening. Ik ga zorgvuldig om met deze gegevens. In deze verklaring leest u hoe ik omga met uw gegevens en met uw privacy. In onderstaande opsomming kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel ik welke persoonsgegevens van u verzamel, hoelang ik deze bewaar en wie deze persoonsgegevens eventueel van mij ontvangt.

Doel: Communiceren en informeren betreffende het aangaan van en uitvoering van de overeenkomst

Welke persoonsgegevens:

 •  Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Ontvangers: Klantregistratiesysteem en autorespond

Doel: Administratie

Welke persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst/wettelijke verplichting

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.

Ontvangers:

 • ·Boekhouder
 • Accountant
 • Belastingdienst
 • Verzekeringen
 • Financiële instellingen

Doel: Statistisch onderzoek

Welke persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP- gegevens

Rechtsgrond: gerechtvaardigd belang

Bewaartermijn: Uw gegevens worden zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 28 dagen geanonimiseerd.

Ontvangers: nvt

Doel: Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief

Welke persoonsgegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres

Rechtsgrond: Uitvoering van de overeenkomst / Toestemming

Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang als men aangemeld is.

Ontvangers:  E-marketingtools

Doel: Gedragsgericht adverteren

Welke persoonsgegevens

 • Data over surfgedrag
 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Rechtsgrond: Toestemming

Bewaartermijn: de adverteergegevens worden bewaard.

Ontvangers:

 • ·Google
 • Social media websites zoals facebook en linkedin

Doel: verbetering van mijn digitale dienstverlening

Welke persoonsgegevens

 • Cookies (zie voor meer info het sub kopje Cookies)
 • IP-gegevens

Rechtsgrond: Toestemming

Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.

Ontvangers:

 • Websitebeheerder
 • Analytic tools

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van mijn website, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken. Voor het plaatsen van bepaalde cookies dient u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening. U kunt uw toestemming voor het plaatsen van cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Uw recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U heeft het recht Fleur Blom te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij Fleur Blom op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is u inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, rectificeren, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u uw verzoek kenbaar maakt en Fleur Blom geen grondslag heeft om niet aan uw verzoek te voldoen, zal Fleur Blom uw verzoek inwilligen en doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van Fleur Blom hebben ontvangen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt Fleur Blom uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij Fleur Blom wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.

Beveiliging persoonsgegevens

Fleur Blom treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorg ik er voor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat mijn veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

U mag uw persoonsgegevens niet zomaar met mij delen indien u jonger bent dan 16 jaar (in overeenstemming met artikel 8 lid 1 AVG). Indien u als minderjarige uw persoonsgegevens met mij wenst te delen dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

Mijn website bevat links naar andere websites. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van Fleur Blom/trainjehart.nl. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Fleur Blom raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid

Fleur Blom behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid en deze Privacyverklaring te wijzigen. Op mijn website zal steeds de meest recente versie van mijn Privacyverklaring worden opgenomen. Fleur Blom raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal ik er alles aan doen u per email en via de website te informeren. Deze Privacyverklaring is van kracht vanaf 1 januari 2019.

Contactgegevens

 Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of Fleur Blom wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens: Verantwoordelijke: Fleur Blom E-mail: tfleurkhblom@gmail.com

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk help ik u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over mijn verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.